Evergreen School District News

ESD Dual Language Immersion Opportunities!
Posted 10/12/2019 04:37PM


Evergreen School District Dual Language Immersion Opportunities! Please take our survey!

Distrito Escolar Evergreen Oportunidades de inmersión en dos idiomas! Por favor complete nuestra encuesta!

Cơ hội học tập song ngữ! Hãy làm khảo sát của chúng tôi!

Take Survey Now

Our District is on a continuous journey to make our schools the best places for students to learn, staff to work, and parents to send their children for a strong education. We are looking to expand opportunities for our families with an English-Spanish dual language immersion program in 2020-2021! This survey is designed to help us gauge interest not only for an English-Spanish program, but also the potential for an English-Cantonese/Mandarin and English-Vietnamese program in the future. This survey is designed to adapt to your responses and will take between 3-7 minutes to complete. Thank you in advance for your participation.

----

Distrito Escolar Evergreen Oportunidades de inmersión en dos idiomas

Nuestro distrito está en un viaje continuo para hacer de nuestras escuelas los mejores lugares para que los estudiantes aprendan, el personal trabaje y los padres envíen a sus hijos a una buena educación. ¡Estamos buscando ampliar las oportunidades para nuestras familias con un programa de inmersión en dos idiomas inglés-español en 2020-21! Esta encuesta está diseñada para ayudarnos a medir el interés no solo para un programa inglés-español sino también para el potencial de un programa inglés-cantonés / mandarín e inglés-vietnamita en el futuro. Esta encuesta está diseñada para adaptarse a sus respuestas y tomará entre 3 y 7 minutos completarla. Gracias de antemano por tu participación.

-----

Cơ hội học tập song ngữ

Học khu của chúng tôi đang trên một hành trình liên tục để biến trường học của chúng tôi thành nơi tốt nhất để học sinh học tập, nhân viên làm việc và phụ huynh gửi con em họ đến một nền giáo dục tốt. Chúng tôi đang tìm cách mở rộng cơ hội cho các gia đình của chúng tôi với chương trình song ngữ Anh-Tây Ban Nha vào năm 2020-21! Khảo sát này được thiết kế để giúp chúng tôi thu hút sự quan tâm không chỉ đối với một chương trình tiếng Anh-Tây Ban Nha mà còn là tiềm năng cho một chương trình tiếng Anh-tiếng Quảng Đông / tiếng Quan Thoại và tiếng Anh-tiếng Việt trong tương lai. Khảo sát này được thiết kế để thích ứng với câu trả lời của bạn và sẽ mất từ 3 đến 7 phút để hoàn thành. Cảm ơn bạn trước sự tham gia của bạn.

John J. Montgomery Elementary School

  • 2010 Daniel Maloney Dr.
  • |
  • San Jose, CA 95121
  • |
  • Phone: 408-270-6718
  • |
  • Fax: 408-223-4848
© Evergreen School District
powered by finalsite